Aquesta declaracció va ser adoptada pel Comitè de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN Internacional en el transcurs de la Trobada internacional d’aquest comitè celebrada els dies 7 i 8 de juny de 2010 a Barcelona.

RESOLUCIÓ SOBRE TUNÍSIA DEL PEN INTERNACIONAL

El 15 de juny del 2010 l’estat tunisià accelerava un decret (una esmena a l’article 61 bis del Codi Penal Tunisià) que prohibeix que els seus ciutadans critiquin Tunísia davant d’organitzacions estrangeres i governs. Fer-ho serà tractat com a traïció i podrà comportar una pena de cinc anys de presó. La creació d’aquest decret es relaciona ambla relació privilegiada de Tunísia i les seves negociacions amb la UE.

Aquest decret és un desafiament als estàndards internacionals de la llibertat d’expressió.

El Comitè de Traducció i Drets Lingüístics del PEN Internacional, reunit a Barcelona, en presència del president del PEN Internacional, John Ralston Saul, i el secretari general del PEN Internacional, Eugene Schoulgin, condemna aquest decret i demana el següent:

La UE ha de suspendre les negociacions dirigides a concedir a Tunísia un estatus avançat o qualsevol altra relació privilegiada. En aquest sentit, la UE hauria de reexaminar el seu acord existent amb Tunísia i insistir que se suprimeixi aquest decret.

Barcelona, 17 de juny de 2010

RESOLUCIÓN SOBRE TÚNEZ DEL  PEN INTERNACIONAL

El 15 de junio de 2010 el estado tunecino aceleraba un decreto (una enmienda del Artículo 61 bis del Código Penal de Túnez) que prohíbe a sus habitantes criticar el país ante organizaciones extranjeras y gobiernos. De hacerlo, serán acusados de traidores y condenados a cinco años de cárcel. Y esto guarda relación con las negociaciones dirigidas a lograr una relación privilegiada entre Túnez y la UE.

Este decreto es un desafío a las normas internacionales de la libertad de expresión.

El Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos del PEN Internacional, reunido en Barcelona en presencia del presidente del PEN Internacional, John Ralston Saul, y el secretario general del PEN Internacional, Eugene Schoulgin, condena este decreto y declara, a fecha del 17 de junio de 2010, la siguiente resolución:

La UE debe suspender las negociaciones con el objetivo de conceder a Túnez un estatus ventajoso, así como cualquier relación privilegiada que ejerza sobre el país. En este sentido, la UE debería revisar su acuerdo existente con Túnez e insistir en la supresión de dicho decreto.

INTERNATIONAL PEN STATEMENT ON TUNISIA

On June 15, 2010, the Tunisian state rushed through a law which forbids their citizens criticizing Tunisia before foreign organizations and governments. To do so will be treated as treason and punishable by five years of prison. This is related to negotiations aimed at privileged Tunisian relationship with the EU.

Such a law is a challenge to international standards of freedom of expression.

The Committee of Translation and Linguistic Rights of International PEN, meeting in Barcelona, in the presence of the international President John Ralston Saul and the international General Secretary Eugene Schoulgin, condemns this law and calls for the following:

The EU must suspend any negotiations aimed at conferring an advanced status or any strengthened relationship on Tunisia. Indeed the EU should re-examine its existing agreement with Tunisia and insist that this law be struck down.

*The law in question is an amendment to Article 61 bis of the Tunisian Penal Code

Barcelona, June 17, 2010

DÉCLARATION DU PEN INTERNATIONAL SUR LA TUNISIE

Le 15 Juni 2010, l’Etat tunisién promulga une loi qui interdit à ses citoyens de porter des critiques sur la Tunisie devant des organizations et governements étrangers. Agir auisi sera considere comme una trahision et expose le citoyen à cinq ans d’emprisonnement. Cette loi s’uiscrit dans le statut privilegié que prousuit la Tunisie dans les négotiations ave l’U.E.

Une telle loi est un défi aux standards interntaionaux de la liberté d’expression.

Le Comité de la Traduction et des Droits linguistiques du PEN International, dans sa reunion à Barcelone, en présence du President International, John Ralston Saul et le Secretaire Général International Eugène Schoulgin, condamne cette loi, et on appelle au les mesures suivantes :

L’U.E. doit suspendre tout negótiations qui tend à conférer un statut avancé ou à renforcer ses realtions avec la Tunisie. L’U.E. doit en effet reconsiderer le present accord avec la Tunisie et insister pour que cette loi soit abrogée.

*La loi en question est un amendement à l’Article 61bis du Code Pénal tunisien

Barcelone, 17 Juin 2010