Un quelcom
tan senzill
com qui diu
llibertat

En català es pot escriure, també,
per un cert esperit de revolta.
Que això és mal pagat? Ja ho sabem.
Però també és mal pagat no fer res.
MERCÈ RODOREDA

No es demana.
No es clausura.
I no es pren.

Tan sols És.

I perquè És
s’esdevé
permanència,
realitat
immanent
en el cant,
en la carn,
en el ser.

Com voler tancar ningú
si tanmateix Tot s’amaga
tan endins de cadascú
que no es veu p’ro és cosa clara?

Jaume C. Pons Alorda